Avfallshantering och våra kompetenser

Avfallsområdet har genomgått stora förändringar. Avfall som tidigare endast ansågs som ett problem börjar mer att betraktas som en resurs. Deponering var tidigare den dominerande lösningen för att bli av med avfallet. Numera dominerar energiåtervinning, återvinning och återanvändning samt åtgärder för att minimera uppkomsten av avfall. Lagstiftningen inom området styrs i stor del av EU-direktiv. EU:s avfallshierarki har införts i den svenska lagstiftningen och det har upprättats en nationell avfallsplan. Målsättningen är att nå mer cirkulära flöden.

Vi tillhandahåller tjänster inom hela det område som berör avfallshanteringen från upprättandet av kommunala avfallsplaner och utredning av alternativa lösningar vidare till tillståndsprövningar och driften av diverse anläggningar

När det gäller tillståndsansökningar enligt miljöbalken och planering av anläggningar arbetar vi bl a med återvinningsstationer, återvinningscentraler samt olika insamlingsalternativ vidare till anläggningar för behandling, mellanlagring och deponering. När det gäller enskilda anläggningar finns krav på egenkontroll och detta innebär upprättandet av drift- och skötselinstruktioner samt kontrollprogram. För avfallshantering finns en omfattande lagstiftning som vi har god kännedom om och vi har även ett nära samarbete med jurister inom området.

Prövning enligt miljöbalken

Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av prövningar enligt miljöbalken. Vi utför fullständiga omprövningar av avfallsanläggningar innehållande deponering, mellanlagring, behandlingar m.m. . Vi arbetar med ändringstillstånd, villkorsändringar, mindre anmälningsärenden m.m. En prövning enligt miljöbalken är en process som innehåller ett antal obligatoriska steg. Ett samrådsunderlag skall upprättas och därefter skall samrådet utföras på ett korrekt sätt. När samrådet är slutfört skall en samrådsredogörelse upprättas. En tillståndsansökan skall upprättas vanligtvis bestående av tre delar, en juridisk del med yrkanden och förslag till villkor för verksamheten, en teknisk beskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning.

Efter att ansökan lämnats in följer en skriftväxling som innebär kompletteringar och yttranden. Därefter kan ett beslut på den ansökta verksamheten erhållas. Handlar det om större ärende kan det före erhållet beslut krävas en huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen. Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av och kan bistå i alla dessa steg av prövningsprocessen

Avfallsanläggningar, Avfallsbehandling

Vatten och Samhällsteknik har varit med och prövat och planerat en mängd olika avfallsanläggningar och avfallsbehandlingar. Vatten och Samhällsteknik har medverkat i planeringen för utbyggnad av ett antal stora avfallsanläggningar där verksamheter såsom behandling av förorenade jordar, behandling av organiskt avfall och sortering ingått. Planering och projektering av ett antal återvinningscentraler har också utförts där mycket fokus legat på att få till smidiga och säkra trafikflöden på anläggningarna.

Avfallsplanering

Vatten och Samhällsteknik har arbetat med avfallsplaner i ett antal kommuner. I vissa fall har funktionen varit rådgivande, i vissa fall har vissa delar av avfallsplanen gjorts och i vissa fall har fullständiga avfallsplaner upprättats åt uppdragsgivaren. För avfallsplaner skall det upprättas en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att bedöma de miljöeffekter som åtgärderna i planen kan tänkas ha. Denna typ av plan-MKB har Vatten och Samhällsteknik upprättat för ett antal kommuner.

Deponier, Sluttäckningsplaner och lakvattenbehandling

Vatten och Samhällsteknik har under många år arbetat med deponier, i vissa fall redan från anläggandet av deponin. Lagstiftning kring deponier är omfattande med stora krav. Det skall under deponin finnas en geologisk barriär och bottentätning som lever upp till vissa genomsläpplighets- och täthetskrav. Lakvatten som uppstår skall samlas in och tas om hand. När en yta är färdigdeponerad skall den förses med en sluttäckning enligt vissa krav.

Eventuell deponigas skall samlas in och nyttiggöras. För en deponi är det eftersträvansvärt att behandlingen av lakvatten kan ske lokalt för att minska belastning på de kommunala reningsverken. De lösningar för behandling av lakvatten som Vatten och samhällsteknik främst utformat har byggt på naturnära lösningar med luftade dammar, våtmarker, energiskog, översilningsytor m.m. men även med olika typer av filterlösningar som en komponent.

Drift- och skötselinstruktioner, kontrollprogram

Vatten och Samhällsteknik upprättar drift- och skötselinstruktioner samt kontrollprogram för större avfallsanläggningar med verksamhet som deponering, behandling och lagring men även för mindre anläggningar såsom enskilda återvinningscentraler. Kraven på kontroll regleras av egenkontrollförordningen. I de s.k. mottagningskriterierna styrs vad som skall kontrolleras vad gäller avfall som skall föras in på en deponi och vilken övrig kontroll som krävs vid en deponi som t ex tillväxt, sättningar, deponigasens sammansättning, lakvattnets sammansättning, yt- och grundvattenkontroll i omgivningarna.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text