Vatten och Samhällsteknik AB

Företaget

Vatten och Samhällsteknik AB är ett personalägt konsultföretag med cirka 30 medarbetare och kontor i Jönköping och Kalmar. Samtliga våra medarbetare är delägare eller har möjlighet att bli det vilket skapar extra engagemang. Vi vet att både beställare och medarbetare vinner på bra genomförda projekt och möjlighet till långsiktiga relationer.

Företaget bildades 1992, vilket har givit oss lång och kontinuerlig erfarenhet av samhällsplanering och miljöfrågor. Vi har en god fördelning av personal vad avser ålder och kön likväl som våra olika erfarenhet och kompetenser kompletterar varandra väl. Sammantaget har vi hög utbildningsnivå samt god erfarenhet inom mark, vatten och miljöområdet.

Vatten och Samhällsteknik AB är ett klimatpositivt företag och har även antagit etikregler till vägledning för medarbetarnas yrkesutövning. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001.

 

Våra arbetsområden

Med stort engagemang och helhetssyn arbetar vi för hållbara lösningar och god samhällsutveckling tillsammans med våra beställare. Vi ser det som en stor tillgång att våra arkitekter, naturvetare och ingenjörer samverkar för bästa lösningar inom våra arbetsområdet samhällsplanering, mark och anläggning, vattenhushållning, avfallshantering och miljöskydd.

I det dagliga arbetet ingår att förhålla sig till såväl Miljöbalken, Vattendirektivet som Plan- och Bygglagen. Det kan vara en tillståndsprövning/ planläggning som skall ske enligt den ena eller båda lagarna. Men även andra projekt skall på ett eller annat sätt vara förenliga med såväl dessa övergripande lagar som annan följdlagstiftning. I enlighet med Vattendirektivet finns miljökvalitetsnormer beslutade för i princip alla vattenresurser, vilket har betydelse för all planering och exploatering/verksamhet.

Våra uppdrag spänner från stora kommunövergripande såsom vattenresursplanering och vindbruksplaner till mer specifika utredningar och projekteringar som kan tillhöra en viss verksamhet eller fastighet. Vi utför uppdrag inom t ex förorenad mark, tillståndsprövningar, mark- och VA-projektering, landskapsgestaltning, detaljplanering, geohydrologi, VA-teknik, dagvattenhantering, våtmarker, vattenskyddsområden, vattenförsörjning och miljökonsekvensbeskrivningar m.m.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text