Mark och anläggning och våra kompetenser

Aktuella samhällsfrågor handlar ofta om att hitta en harmoni mellan miljöhänsyn och ny infrastruktur. Vatten och Samhällsteknik arbetar för att skapa en hållbar infrastruktur med en minimal miljöpåverkan. Vi utför mark-, gatu-, dagvatten- och VA projektering med framtiden i fokus, med nytänkande och kvalitet som ledord för bygghandlingar och förfrågningsunderlag.

Inom affärsområdet mark och anläggning ryms även komplexa frågor som rör förorenade områden. VoS-teknik har stor erfarenhet av undersökningar av mark, vatten, sediment och gas. Vi utför översiktliga och detaljerade undersökningar i fält, inventeringar, ansvarsutredningar, riskbedömningar och åtgärds­utredningar. Vid eventuell efterbehandling hjälper vi även till med kontrollprogram, sanerings­anmälan och kontrollarbete.

Vatten och Samhällstekniks kompetens möjliggör planering, utredningsarbete och projektering i en integrerad process för att främja en långsiktigt god hushållning med markområden. Inom affärsområdet mark och anläggning kan vi erbjuda en samlad bred kompetens inom VA-projektering, gatuprojektering, landskapsarkitektur, dagvatten­hantering, förorenad mark, projektledning, besiktning och kontroll.

Naturresurser

Naturresurser i detta sammanhang innefattar främst de icke förnyelsebara såsom sten, sand och grus. Vi arbetar med utredningsarbete och fältundersökningar (borrningar, mätningar och provtagningar m m) för befintliga och planerade täkter.
Sedan tidigare har vi även erfarenhet av undersökningar och täktplaner för jord, lera och torv. Vi har även stor kunskap inom områden som berör återanvändning av restprodukter för anläggningsändamål.

Markföroreningar, fältprovtagningar

Arbete med förorenade markområden är en självklar del av vår verksamhet. Förberedande fältprovtagningar och utredningsarbete är ofta nödvändigt för att lokalisera föroreningar, bedöma risker och föreslå åtgärder.
Vi är väl förtrogna med inventering och risklassificering enligt MIFO metoden.

Mark-, gatu- och VA-projektering, entreprenadhandlingar

Vatten och Samhällsteknik har långvarig erfarenhet av kalkylerings-, dimensionerings- och projekteringsarbete. Vi kan detaljprojektera såväl mark- och VA-anläggningar som gator. Projektering utförs oftast i AutoCAD Civil 3D.
Projekteringen kan utföras integrerat med tillhörande fältundersökningar eller utredningsarbeten. Vi hjälper även gärna till med upprättande av förfrågnings- och entreprenadhandlingar.

Projektledning, kontroll och besiktningar

Vi ser gärna till att ett projekt fullföljs och kan mycket väl åta oss att leda och samordna mark- och anläggningsarbeten. Flera av våra medarbetare har kunskaper inom entreprenadjuridik och kan granska, kontrollera och besiktiga arbeten som utförs på entreprenad.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text