Miljöskydd och våra kompetenser

Miljöskydd är ett viktigt verksamhetsfält som omfattar i stort sett alla åtgärder med syfte att förbättra miljön och människors hälsa. Man behöver bara tänka på föroreningen av våra vatten och klimatförändringarna för att inse hur avgörande miljöskyddet är för människans trivsel och överlevnad.

Affärsområdet Miljöskydd innefattar uppdrag som rör utredning och bedömning av miljöpåverkande verksamheter samt deras miljöanpassning. Utgångspunkt för uppdragens genomförande är som regel miljölagstiftningen och ofta ingår en prövning av verksamheten enligt miljöbalken.

För att genomföra miljöskyddsuppdragen krävs ett stort mått av kunnande om aktuella hälso- och miljöfrågor inklusive olika tekniska lösningar. Den starka anknytningen till miljölagstiftningen gör att vi också lägger stor vikt vid att förstå kopplingen mellan naturvetenskap och juridik.

Miljöprövningar och miljökonsekvensbeskrivningar

För miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd enligt Miljöbalken. I miljötillståndet ställs villkor om bl.a. verksamhetens omfattning, utsläppens storlek och erforderliga skyddsåtgärder. En väsentlig del i arbetet med att ställa samman en tillståndsansökan är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas en objektiv beskrivning och bedömning av den samlade verksamhetens miljöpåverkan inklusive skyddsåtgärder för att minimera densamma.

Vatten och Samhällsteknik har en lång och djupgående erfarenhet av att medverka i tillståndsärenden och MKB-uppdrag. De branscher som vi främst har arbetat med i detta sammanhang är flygplatser, avfallsdeponier, hamnar, avloppsreningsverk, verkstads­industrier och motorbanor.

Kontrollprogram och miljörapporter

Den svenska lagstiftningen på miljöområdet lägger ett stort ansvar på verksamhetsutövare att se till att deras verksamheter inte skadar hälsa eller miljön. Reglerna om verksamhets­utövares egenkontroll enligt miljöbalken innebär bl.a. att verksamhetsutövaren skall se till att miljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och dokumenteras. Ett sätt att granska och följa upp egenkontrollen är genom periodiska besiktningar. Resultatet från egenkontroll­programmet samt uppfyllandet av tillståndsgivna villkor ska även årligen redovisas till tillsynsmyndigheten genom en skriftlig miljörapport.

Vatten och Samhällsteknik har mångårig erfarenhet av upprättande av miljörapporter för bl.a. avfallsanläggningar och flygplatser. Upprättande och uppdatering av egenkontroll­program samt drift- och skötselinstruktioner är också återkommande uppdrag, liksom utförande av periodiska besiktningar.

Miljöutredningar

Hållbar samhällsutveckling är en grundläggande drivkraft för hela vår verksamhet, såväl den interna verksamheten som genomförandet av projekt i samverkan med våra kunder. Vi genomför uppdrag som innehåller miljöutredningar av olika slag. Det kan t.ex. gälla  miljöstatusutredningar och tekniska utredningar vid exempelvis

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text