Dagvattendammar och våtmarker

Uppdrag

Vatten och samhällsteknik har varit med och tagit fram utredningar och projekteringar för ett flertal dagvattendammar och våtmarker. Kalmar Dämme är ett lokalt exempel.

Ett projekt som anläggs våren 2019 är Kalmar Vatten ABs våtmarker i Björnökärr som anläggs för att rena dagvatten från ett stort område. Avrinningsområdet innefattar en stor del av norra Kalmar där det dels sker en snabb tillväxt på bostäder, dels etableras ny industri och dels planeras för en ny bad- och friskvårdsanläggning. Det finns även stora arealer jordbruksmark i denna del av Kalmar. Detta medför att det finns ett stort behov att hantera dagvattnet utöver den lokala hantering som sker i byggnationens närhet. Vatten och Samhällsteknik har utrett och projekterat anläggningen. Anläggningen har dimensionerats och utformats för att optimera rening.

Ett annat projekt under 2018-2019 är Kunskapsparken i Lund där vi har varit med som tekniskt ansvarig konsult för VA. Som TA VA har vi dimensionerat dammen och anpassat den så att den får så bra effekt som möjligt. Vidare har vi bevakat att de krav som styr utformningen klaras. Krav som har funnits är till exempel att dammen/fördröjningsmagasin ska rymma 22 000 kubikmeter vatten; att det Natura 2000-område som finns nedströms, Kungsmarken, inte påverkas negativt samt att de flödeskrav som befintligt dikningsföretag ställer klaras.

Beställare

Kalmar Vatten AB, Lunds kommun (via Tyréns)

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text