Dricksvattenförsörjning

VoS har en långvarig och omfattande erfarenhet av att arbeta med vattenresurser, såväl grundvatten som ytvatten. I stora delar av landet, inte minst den södra delen, är aktuella grundvattenresurser för små för att ensamt kunna svara för vattenförsörjningen i större samhällen. En etablerad teknik har utvecklats under många decennier att förstärka naturliga grundvattenresurser genom konstgjord infiltration av ytvatten.

 

Tekniken förutsätter sålunda en god kunskap om såväl en aktuell grundvattenförekomst som tänkbara ytvattenförekomster som kan användas för infiltrationen.

I speciella situationer kan det vara aktuellt att använda ytvattenförekomster för direkt rening och distribution. I sådana sammanhang måste förutom resursens omfattning även kvaliteten väga tungt och särskilt relaterat till sjöar med större djup så att ett språngskikt föreligger med konstant lägre temperatur under detsamma.

Enligt vår uppfattning måste planeringen och utredningar beakta såväl normala nederbördsbetingelser som extrema torr- eller våtår. Sådan statistik bearbetar vi för SMHI:s mätstationer i närheten av aktuella förekomster.

VoS har erfarenheter från en mängd projekt inom vattenförsörjning allt från kommunal översiktsplanering och tidiga idéutkast fram till utredning och tillståndsansökningar för nya dricksvattentäkter.

Beställare

Västerviks, Eksjö, Kalmar, Nybro, Borgholm, Mjölby kommun samt Emmaboda Energi

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text