Kv Gesällen, Kalmar

Gesällen och omgivande gator

-Gatuombyggnad som konsekvens av exploatering i Kalmar stadskärna.

Fiskaregatan, Östra sjögatan och Strömgatan var tidigare asfalterade och gaturummet skilde sig från Kvarnholmens övriga gator som ofta är stenbelagda och inbjudande för gående. Trafikmiljön dominerades av  bil och lastbilstrafik och gående höll sig till de smala gångbanorna.

Kalmar kommun har under en längre tid rustat upp och förändrat Kvarnholmens gator i takt med att omkringliggande fastigheter byggs om eller ut. I Projektet Gesällen bebyggdes hela den tidigare gamla parkeringen om till bostadshus med affärer i bottenplan. Stora ombyggnationer av hus kräver som oftast även schakter för nya ledningar och serviser. Gatornas skador efter lednings-schakter och sättningar krävde en ombyggnation från grunden med en helt ny överbyggnad.

Gatan fick även en ny höjdsättning där höjder anpassades efter butiksentréer för att undvika ramper och trappor. Konceptet för utformningen med låga lutningar, små nivåskillnader och där gatorna återskapas till ett mer historiskt utseende med granitsten har tagits fram i samarbete med Kalmar Länsmuseum.

Vatten och Samhällstekniks uppdrag var att och sammanställa ledningsägarnas schakter och planera och projektera en mer attraktiv utformning där bilarna och lastbilarnas plats är mer nedprioriterad till förmån för gående, cyklister och rullstolsburna.

Beställare: Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret

 

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text