Hjo kommuns vindbruksplan

Hjo kommuns vindbruksplan är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan och ett underlag för beslut om vindkraft i kommunen.

Vindkraft är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi och därmed motverka framtida klimateffekter. Riksdagen har antagit ett mål om att all elproduktion ska vara förnybar 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant de kommande 20 åren.

Fossil energi orsakar föroreningar vid utvinning, användning samt avveckling medan livscykelanalyser för vindkraft har visat att den miljöpåverkan som ett vindkraftsverk orsakar ofta har kompenserats efter sex månaders drift. Utsläppen under driften är neutrala för miljön men vindkraftverk ger däremot en påverkan lokalt genom buller, skuggor och påverkan på bland annat djur, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljövärden.

Med hänsyn till klimateffekterna är det angeläget att främja förnyelsebar energi såsom vindkraft men samtidigt är det viktigt att vindkraftverken placeras på lämpliga platser med så liten påverkan på omgivningen som möjligt.

Vi på Vatten och Samhällsteknik har sedan 2010 tagit fram vindbruksplaner för fem kommuner och den senaste är planen för Hjo kommun som antogs av kommunfullmäktige 2015.

Vindbruksplanens syfte är att vara ett underlag för utbyggnad av vindkraft i Hjo kommun. Planen visar på ett tydligt sätt vilka sakskäl som har motiverat utpekandet av de områden där kommunen vill främja vindkraften och de områden där kommunen är restriktiv och istället vill främja andra intressen och värden. Planen har identifierat intressanta områden för etablering av vindkraftverk och den ger riktlinjer för hur etablering av vindkraft lämpligast bör ske samt underlättar hanteringen av vindkraftsärenden i kommunen.

Vid bedömningen av vilka områden som lämpar sig för vindkraft, sker en avvägning mellan områden med tillräcklig vind enligt Energimyndighetens rikstäckande vindkartering från 2011 och olika markanvändningsintressen samt bland annat natur- och kulturmiljövärden och påverkan på landskapsbilden.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text