Kalmar Hamn

Kalmar hamn drivs av Kalmar Hamn AB som är ett kommunägt bolag. Bolaget har till uppgift att tillhandahålla allmännyttiga hamnanläggningar och utföra hamn-, sjöfarts och logistikrelaterade tjänster. Kalmar hamn är ett riksintresse för sjöfarten. I hamnen hanteras bl.a sågtimmer, massaved, flis, skrot, makadam och sågade trävaror. Det finns en separat del där petroleum- och kemikalieprodukter hanteras samt en fabrik för fodertillverkning och hantering av spannmål.

Uppdrag

För hamnens framtida utveckling har vi hjälpt Kalmar hamn AB att söka tillstånd till vattenverksamhet avseende muddring av hamnområden, utfyllnad av del av hamnen med syfte att anlägga nya upplagsytor samt anläggande av nya kajer. I uppdraget har ingått bl. a:

  • Utföra sedimentundersökningar och utvärdera analysresultaten, 2015-2016.
  • Upprätta samrådsunderlag, driva samrådsprocessen samt upprätta samrådsredogörelse, 2015.
  • Upprätta en komplett ansökan om tillstånd till vattenverksamhet innehållande teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning, 2015-2016.
  • Hantera den juridiska processen med kompletteringar och bemötande av inkomna yttranden, 2016.

Under 2019 hjälper vi hamnen med ett nytt miljötillstånd för oljehamnen.

Beställare

Kalmar Hamn AB

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text