Kvarteret Flodhästen

Planprogram, miljökonsekvensbeskrivning samt senare även detaljplan för del av området.
Projektledning i samband med framtagandet av underlagsmaterial för upprättandet av detaljplan.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra områdets utveckling för att skapa en stadsmiljö där verksamheter med handel, kontor och trafikmiljöer samordnas med bostäder och grönstruktur.

Detaljplanen beskriver förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och konsekvenser ur ett helhetsperspektiv.

Beställare:

Kalmar kommun (Planprogram, detaljplan)
PoE Förvaltning AB (projektledning och dagvattenutredning)

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text