MKB för fem detaljplaner för Lalandia

Det gemensamma syftet för de fem detaljplanerna är att möjliggöra en etablering av Lalandia inklusive cirka 500 semesterbostäder i Varamobaden, Motala. Miljökonsekvensbeskrivningen kom fram till att verksamheten bedöms orsaka betydande miljöpåverkan med avseende på strandskyddet, landskapsbilden och kulturmiljön.  Miljöpåverkan bedöms även ske på naturmiljön, rörliga friluftslivet, trafikmiljön samt Vättern med hänsyn till ökad dagvattenavrinning vilket medför en ökad belastning med föroreningar från dagvattnet trots rening. Påverkan på trafikmiljön innebär försämrad tillgänglighet för besökare till Varamobaden eftersom de strandnära parkeringarna försvinner. Förslaget innebär positiva konsekvenser för rekreation, turism och besöks­näringen i Motala kommun då planförslagen möjliggör en nyetablering av en stor bad- och sportanläggning inklusive semesterbostäder och restauranger.

Uppdrag

Våra uppdrag i projektet:

  • Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning för de fem detaljplanerna fram till antagande, 2019.
  • Dagvattenutredning, 2018.
  • Miljötekniska markundersökningar, omfattande provtagning av jord, asfalt och sediment, 2018.
  • Grundvattenutredning, 2018

 

Beställare

Motala kommun

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text