Mörrums avfallsanläggning

Projekt:

VMAB:s (Västblekinge Miljö AB) avfallsanläggning vid Mörrum tar sedan 2008 inte emot avfall för deponering. Numera består verksamheten vid anläggningen främst om behandling, omlastning och mellanlagring av olika typer av avfall. Inom anläggningen finns en återvinningscentral. Det finns också inom anläggningen en anläggning för framställning av biogas ur matavfall via torrötning samt uppgradering till fordonsgas. Den avslutade deponin finns kvar inom anläggningen. För att hantera lakvattnet från denna har ett lokalt behandlingssystem bestående av luftade säsongslagringsdammar, ett specialutformat torvaskefilter (Laquafilter), en energiskogsyta samt en våtmark anlagts. Färdigbehandlat lakvatten leds ut till Mörrumsån.

Uppdrag:

Vi har bl a utfört/upprättat.
– Prövotidsutredning avseende lakvattenhantering avseende behandlingsmetod och slutlig recipient.
– Ändring av tillstånd avseende vilken mängd fordonsgas som får tillverkas vid anläggningen.
– Uppdatering av egenkontrollprogram.
– Projektering och förfrågningsunderlag för ombyggnation och nya anläggningsdelar i systemet för lakvattenbehandling.
– Projektering och förfrågningsunderlag för sluttäckning
– Projektering för anläggande av ny överföringsledning till Mörrumsån

Beställare:

VMAB
Sluttäckningar specialavfallsdeponier, 2012 – 2013
Prövotidsutredning lakvatten, 2013-2018
Ändring av tillstånd fordonsgas, 2016
Sluttäckning Södra deponin, 2018-2019
Lokalt behandlingssystem för lakvatten, 2014-2015
Ny överföringsledning, 2017-2018

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text