Bollebygd Härryda

Projektering Överföringsledningar VA Bollebygd Härryda samt VA utredning Kullaområdet, Bollebygd

Uppdrag

Vatten och Samhällsteknik genomför en översiktlig bedömning av förutsättningarna för anläggande av överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Bollebygds kommun och Härryda kommun.

I utredningen ingår att översiktligt dimensionera, projektera och kostnadsberäkna förläggning av VA ledningar, pumpstationer, högvattenreservoar m.m. I en första etapp utförs utredningen fram till kommungräns vid Hindås. I en andra etapp utreds förutsättningarna inne i Härryda kommun med påkoppling på Gryabs ledning västerut. Den huvudsakliga anledningen är att avloppsreningsverket i Bollebygd på sikt kommer att vara otillräckligt för den starkt växande befolkningen i Bollebygds kommun. Ytterligare positiva aspekter med överföringsledningen är att det ger möjlighet att knyta an befintliga och framtida småhusområden (omvandlingsområden) längs sträckan, samt även ger möjlighet att anlägga en cykelväg längs sträckan.

Parallellt utför Vatten och Samhällsteknik även VA utredning för det närmast förestående utbyggnadsområdet längs sträckan; Kulla området, strax väster om Bollebygds tätort. Utbyggnadsplanerna består av knappt 500 bostäder samt en ny skola. I uppdraget ingår även att utreda omhändertagande av dagvatten.

Beställare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bollebygds kommun

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text