Storskogens avfallsanläggning

Storskogens avfallsanläggning togs i drift årsskiftet 1978/79 och har sedan dess utvecklats från att inledningsvis huvudsakligen vara en anläggning för deponering av industri- och hushållsavfall till att i dag vara en anläggning med modern återvinningscentral (drivs av KSRR), en av Sveriges största anläggningar för deponering av farligt avfall (muddermassor från hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn) samt mottagning och sortering av återvinningsbart material. Lakvatten från anläggning behandlas inledningsvis vid Storskogens anläggning innan det leds vidare till en för ändamålet anlagd våtmark, Överby våtmark.

Oskarshamns kommun har tillståndet för anläggningen men inom anläggningen driver KSRR den dagliga hanteringen med återvinningscentral samt omlastning och hantering av hushållsavfall. Hamnsaneringsprojektet har drivit projektet med att bygga ut deponeringsytor för muddermassor samt hantering lakvatten från dessa ytor.

Uppdrag:

Vi har bl a utfört/upprättat.

  • Tillståndsansökan enligt Miljöbalken för hela verksamheten vid anläggningen.
  • Anpassningsplan
  • Prövotidsutredning lokal lakvattenbehandling.
  • Egenkontrollprogram
  • Projektering och förfrågningsunderlag för sluttäckning
  • Projektering och förfrågningsunderlag för deponi farligt avfall förberedande arbeten med infarter, omfattande bergschakt samt fortsatt hantering lakvatten
  • Idéutkast för ny återvinningscentral samt projektering

Beställare:

Oskarshamns kommun, tekniska kontoret

Tillståndsansökan, 2008-10
Prövotidsutredning, 2010-13
Sluttäckning Etapp 1, 2013-14, etapp 2, 2016-17

Oskarshamns kommun, inom ramarna för Hamnsaneringsprojektet

Utbyggnad deponiytor samt lakvattensystem, 2013 – 2017

Länk till film på youtube

se på filmen

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text