Vattenförsörjningsplaner

Under senare år har alltmer fokus riktats mot kommunernas dricksvattenförsörjning, dels beroende på ett par år med ovanligt låg nederbörd, men också helt enkelt beroende på en ökad befolkning i ett flertal städer och orter. Kraven på den befintliga vattenförsörjningen ökar och det gäller att även ha en god beredskap och framförhållning i det fall den ordinarie försörjningen drabbas. I en vattenförsörjningsplan belyses de vattenresurser i form av grundvatten­­­magasin, sjöar, och vattendrag som kan användas för allmän dricksvattenförsörj­ning, liksom behovet av vatten i dag och i framtiden. Utifrån dessa faktorer görs därefter en översiktlig prioritering av de resurser som bedöms som viktiga för nuvarande och framtida vattenförsörj­ning samt ges förslag till fortsatta undersökningar och åtgärder.

Framtagande av en vattenförsörjningsplan ligger väl i linje med de nationella miljö­­kvalitetsmålen ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Levande sjöar och vattendrag” samt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för att uppnå god status i landets grund- och ytvattenförekomster.

 

Bilden är schematisk och tagen från SGU:s vägledning om vattenförsörjningsplaner, rapport 2009:24.

Uppdrag

Under senare år har vi medverkat i eller tagit fram vattenförsörjningsplaner för bl. a Västervik, Vimmerby och Eksjö kommuner. I Västervik ingick att även ta fram en förstudie/analys kring frågan om enbart fortsatt ytvattenförsörjning eller ersättning/komplettering med grundvatten. I Vimmerby har vattenförsörjningsplanen bl. a resulterat i fortsatta studier i syfte att förstärka vattenförsörj­ningen av Vimmerby tätort och i Eksjö arbetar vi med en ny kompletterande vattentäkt för försörjningen av i första hand Eksjö tätort.

Beställare

Västerviks kommun, Vimmerby kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB samt Eksjö Energi AB.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text