Samhällsplanering och våra kompetenser

På vår planavdelning arbetar vi med frågor rörande hur mark- och vattenområden ska användas och utvecklas. Vi eftersträvar ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle och anser att planeringsprocesser bör ske i en öppen och demokratisk process.

Vi kan vara behjälpliga i allt från rådgivning, skissarbeten, program, ta fram planhandlingar från samråd till antagande samt kan hålla i den formella hanteringen av planprocessens alla skeden. I våra uppdrag ingår såväl arbete med översiktlig planering som detaljerade planerings- och gestaltningsfrågor inom följande områden.

Översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

Översiktsplaner
Enligt Plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar kommunens visioner. Syftet är att ge stöd och vägledning vid framtida kommunala beslut avseende användningen av mark- och vattenområden. En översiktsplan ska vara aktuell och uppdateras under varje mandatperiod.

Fördjupning och tematiska tillägg till översiktsplaner
I en fördjupad översiktsplan undersöks begränsade områden i kommunen som exempelvis tätorter, stadsdelar, kustområden eller verksamhetsområden. Genom tematiska tillägg till en översiktsplan kan man belysa en särskild fråga i hela eller delar av kommunen, t ex vindkraft. En fördjupad översiktsplan eller ett tematiskt tillägg avses fungera som ett komplement till den kommunomfattande översiktsplanen.

Planprogram

Program-/planutredningar
Enligt Plan- och bygglagen ska planprocessen vid ett normalt planförfarande påbörjas med planprogram om det inte är uppenbart onödigt. Syftet är att i ett tidigt skede belysa aktuella planeringsfrågor, vilket kan underlätta planarbetet om det är en komplicerad detaljplan som berör många frågor. Program- och planutredningar ska vara vägledande för kommande detaljplaner.

Utredningar och analyser

Trafikanalyser

I samband med detaljplaneläggning av ett visst område kan det ibland krävas framtagande av en trafikanalys. Trafikanalysens syfte är i regel att utreda om en planerad exploateringen i ett område kräver särskilt hänsyn vid nyanläggning av vägar och gator eller föranleder åtgärder på befintlig infrastruktur för att värna om exempelvis en god säkerhet för oskyddade trafikanter.

Detaljplaner

Detaljplaner upprättas inför större förändringar av mark- och vattenanvändningen eller för att reglera utformningen av bebyggelsemiljön på en viss plats. Då en detaljplan vunnit laga kraft säkerställs möjligheten att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med planen. En detaljplan gäller tills dess att den ändras eller upphävs.

Undersökningar och miljökonsekvensbeskrivningar

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas för detaljplaner som innebär en påtaglig miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap. Syftet är att integrera miljöaspekter i planeringsprocessen för att på så sätt främja utvecklingen av ett hållbart samhälle.

En MKB är inte rättsligt bindande varför skadeförebyggande åtgärder bör regleras med bindande bestämmelser i detaljplanen. Vilka miljö-, hälso- och hushållningsaspekter behandlas beror på detaljplanens syfte och vad som utlöst behovet av miljöbedömningen.

Landskapsanalyser

Landskapsanalyser är ett viktigt verktyg för att kunna ge en helhetssyn vid planering av storskaliga förändringar i landskapet. Landskapsanalyser ligger ofta till grund för kommuners översiktliga planering och för exempelvis större infrastrukturprojekt, expandering av samhällen eller etablering av vindkraftverk.

Grönstrukturplaner och gestaltningsprogram, skisser

Grönstrukturplaner
Grönstrukturplaner fungerar som underlag för utvecklingen av gröna värden både vid fysisk planering och i utvecklingen av stadens grönområden och parker. I en grönstrukturplan belyses bl a biologiska och rekreativa aspekter samt tillgången av gröna områden för barn och äldre. Grönstrukturplaner anger även förslag till riktlinjer för planering och byggande samt mål för vilka kvaliteter som bör eftersträvas för stadens gröna miljöer.

Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogram kan fungera som del av en detaljplan och utgöra underlag för utformningen av yttre miljöer. Syftet är att skapa förutsättningar för en kontinuitet och helhet i ett områdes estetiska utformning. I ett gestaltningsprogram kan bl.a. anges riktlinjer för husens utseende, volym och placering samt hur grönska, markbeläggning och andra detaljer bör utformas.

Skisser
I samband med olika uppdrag kan vi vara behjälpliga med att ta fram olika skisser för en visualisering av en planerad åtgärd, så som exempelvis gestaltningen av ett gaturum, visualisering av byggnadshöjder, skuggstudier, parkmiljöer, skolgårdar etc.

Stadsarkitektuppdrag

Stadsarkitektuppdrag
Vatten och Samhällsteknik har under många år tillbaka haft stadsarkitektuppdrag i ett antal kommuner i Kalmar län, bl.a. i Högsby och Torsås kommuner. I uppdragen ingår att vara sakkunnig på nämndsammanträden, granskning av bygglov, formell hantering och handläggning av planer m.m.

Bygglovfrågor
I samband med ny- eller ombyggnationer krävs oftast bygglov. Bygglovspliktens omfattning varierar från fall till fall. Hos oss kan du få hjälp i bygglovsfrågor och t.ex. få upplysningar och information om vilka åtgärder som är tillåtna utan bygglov.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text