Vattenhushållning och våra kompetenser

Vatten är vår mest vitala naturresurs, men dess kretslopp är komplicerat – människan både påverkar och påverkas av vattnet. Vattnet är till nytta i många olika sammanhang som en naturresurs till kultur, miljö och biologi samt som råvaruresurs för dricksvattenförsörjning, bevattning, industri och vattenkraft. I Sverige har vi generellt en mycket god kvalitet på våra vatten och kan dricka vårt kranvatten. Trots det finns det finns det vissa problem som vi behöver ta tag i för att skydda och fördela våra vattenresurser. Klimatförändringar kan leda till att vissa områden i högre grad drabbas av torka medan andra områden drabbas av fler och större översvämningar. EU:s vattendirektiv ställer allt högre krav på att statusen i flertalet av våra vattenförekomster förbättras.

Vi tillhandahåller tjänster inom hela det område som berör vattenhushållning t. ex vattenplanering, vattenförsörjning, riskvärdering, vattenskydd, hydrologiska utredningar, vatten- och avloppsutredningar samt projektering. Dagvattenhantering samt rening av dag- och lakvatten i våtmarker är ett av våra stora områden. Små vattenkraftverk är en intressant möjlighet i sökandet efter förnyelsebara energikällor, med samtidig hänsyn till de ekologiska och kulturella värdena.  I de flesta fall behöver vattenverksamhet prövas enligt miljöbalken, vilket vi har stor erfarenhet av.

Vattenplanering

Vatten är en viktig naturresurs med många olika värden – såväl ekologiska, sociala som ekonomiska. Med rätt planering ges goda förutsättningar för att alla dessa värden kan tillgodoses. Vatten och Samhällsteknik har lång och kompetent erfarenhet av att t. ex identifiera och utveckla vattenresurser för dricksvattenproduktion, statusvärdera olika vattenresurser, bedöma föroreningsrisker och utveckla vattenresurser så att de förutom god ekologisk kvalitet även fyller sociala och ekonomiska värden. Stor hänsyn behöver då tas till förväntade klimatförändringar. Vi hjälper gärna till med en framsynt, strategisk och heltäckande vattenplanering.

Prövning enligt miljöbalken

Vatten och Samhällsteknik har stor erfarenhet av prövningar enligt miljöbalken då det gäller olika vattenverksamheter. I stort sett allt arbete i vatten är så kallad vattenverksamhet. Som exempel på vattenverksamheter kan nämnas anläggning av vågbrytare, dammar, bryggor, vägtrummor, broar i vatten, erosionsskydd i vattendrag, muddring, rensning av vattendrag, dikning och annan markavvattning, uttag av vatten, sjöledningar, vattennivåreglering i sjöar samt bortledning av grundvatten för exempelvis bygga tunnlar. Utgångspunkten i miljöbalken är att vattenverksamheter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen, för vissa mindre verksamheter räcker det dock med en anmälan till länsstyrelsen.

En prövning av tillstånd enligt miljöbalken är en process som innehåller ett antal obligatoriska steg. Ett samrådsunderlag skall upprättas och därefter skall samrådet utföras på ett korrekt sätt. När samrådet är slutfört skall en samrådsredogörelse upprättas. En tillståndsansökan skall upprättas vanligtvis bestående av tre delar, en juridisk del med yrkanden och förslag till villkor för verksamheten, en teknisk beskrivning samt en miljökonsekvensbeskrivning. Efter att ansökan lämnats in följer en skriftväxling som innebär kompletteringar och yttranden. Därefter kan ett beslut på den ansökta verksamheten erhållas. Handlar det om ett större ärende kan det krävas en huvudförhandling med mark- och miljödomstolen före erhållet beslut. Vi har stor erfarenhet av och kan bistå i alla dessa steg prövningsprocessen.

Vattenförsörjning

I Sverige har vi generellt tillgång till ett mycket bra grundvatten både avseende tillgång och kvalitet. I många fall kan den naturliga grundvattenbildningen dock behöva förstärkning genom infiltration av ytvatten. Ytvatten kan i sig ses som en resurs för dricksvattenförsörjningen, normalt håller dock ytvattnet en lägre kvalitet än grundvatten och kräver mer behandling innan det levereras som dricksvatten. Inom Vatten och Samhällsteknik kan vi utföra studier avseende lämpliga grund- och ytvattenförekomster, såväl avseende utökning av befintliga vattentäkter som vid nylokalisering.

Undersökningsborrningar, grundvattenmodellering

Markundersökningar inklusive undersökningsborrning samt kompletterande provpumpningar behövs för att få en god bild av vattenresursen och dess vattenkvalitet. Inom Vatten- och Samhällsteknik har vi långvarig erfarenhet av kvalificerad undersökning av mark- och grundvatten. Ett av våra specialområden är att utföra geohydrologiska undersökningar i isälvsavlagringar för bl. a grundvattenprospektering.

Resultaten från undersökningsborrningarna utnyttjas även i fortsatt arbete med grundvattenmodellering, ett användbart verktyg med flera olika tillämpningar. Resultatet av grundvattenmodellen kan presenteras överskådligt och användas som beslutsunderlag för fortsatt arbete. Grundvattenmodellen kan bland annat nyttjas som underlag för att kartlägga en vattentäkts tillrinningsområde inklusive möjligt vattenuttag, placering av uttagsbrunnar och infiltrationsbassänger, bedöma transporttider från deponier, underlag för kontrollprogram, möjliga scenarion vid eventuella olyckor m m. Grundvattenmodellen kan även vara värdefullt underlag vid upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning.

Vattenskydd/föreskrifter

Ett viktigt verktyg för att säkerställa en vattentillgång som används eller kan komma att användas för vattenförsörjning är att fastställa vattenskyddsområden med föreskrifter som begränsar vad man får göra inom området. Idag finns det många vattentäkter som har otillräckliga och föråldrade skyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter som inte ger ett relevant skydd av vattentäkten. Givetvis behöver nya vattentäkter nya skyddsområden och skyddsföreskrifter. För att ytterligare konkretisera skyddet bör skyddsområden följas av åtgärds- och beredskapsplaner. Vi hjälper er att se över era vattentillgångar och förbättra skyddet av dessa.

Vattenföroreningar/vattenvård

För en bra vattenvård behövs i regel åtgärder för att minska utsläpp av föroreningar, liksom olika åtgärder i sjöar och vattendrag. Som underlag för detta behövs sammanställning av olika typer av inventeringar och underlagsdata. Utifrån dessa kan åtgärdsbehovet analyseras med avseende på mål och intressekonflikter. Målsättning, strategi och konkreta förslag till åtgärder är viktiga instrument för att jobba mot ett gemensamt mål om en bättre vattenkvalitet. Vi hjälper er gärna med detta.

VA-utredningar, dagvatten och våtmarker

Planering, utredning och projektering av vatten- och avloppsutbyggnader görs i olika omfattning och utföranden, t. ex inom större eller mindre exploateringsområden, omvandlingsområden eller i samband med utbyte av gamla ledningsnät och anläggningar. I samtliga dessa fall har vi stor erfarenhet – se även under affärsområde Mark och Anläggning.
När det gäller dagvattenhantering ställer fler och fler kommuner krav på lokalt omhändertagande (LOD) och vi ser att detta kan göras utifrån flera olika önskemål såsom utjämning av flöden, rening och som resurs för att skapa estetiskt tilltalande lösningar. I takt med de ökade krav som ställs genom förväntade klimatförändringar och uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för vatten blir hanteringen av dagvatten och annat ytvatten allt viktigare. Anläggande av våtmarker är en naturanpassad och bra metod för denna typ av vatten, något som vi har mångårig erfarenhet av.

Små vattenkraftverk

I Sverige som har gott om vattendrag med strömmande vatten, var det framförallt vattenkraften som kom att tas i anspråk när det gällde att mala säd och såga virke. I det gamla bondesamhället nyttjades vattenkraften flitigt och många rester av anläggningarna återfinns utmed våra vattendrag. Vattenkraften utgjorde dessutom skälet till uppkomsten av många brukssamhällen under 1800-1900-talen.

Vattenkraften är förnybar och ger nästan inga utsläpp till miljön. Däremot blir den lokala miljön påverkad när man bygger kraftverk, dammar och regleringsmagasin. I dag stimuleras användandet av förnyelsebara energikällor och möjlighet till ökad vattenkraftproduktion kan finnas genom att utnyttja och restaurera fall som finns, ökning av befintlig fallhöjd genom indämning av fallsträckor i befintliga kraftverk, återuppta driften i nedlagda verk eller installera nya aggregat i befintliga verk.

I de flesta fall krävs då byggande av fiskvägar. Vi på Vatten och Samhällsteknik kan hjälpa er att se över vilka möjligheter det finns för vattenkraftproduktion samt vilka miljökonsekvenser en sådan får. Från och med 2019 gäller att alla vattenkraftverk ska omprövas enligt miljöbalken för att erhålla moderna miljövillkor. I tillståndsansökan skall det bland annat finnas uppgifter om vattenflöden, inom vilka nivåer regleringen ska ske, påverkan av dämning, påverkan av flora och fauna, möjligheter till fiskvandring, översvämningsrisker m.m.

Våra arbetsområden

Porträttbild

Namn

Titel

Text